Jaarrapportage 2018

Bestemming van het resultaat

De jaarrekening over 2018 van Wetterskip Fryslân sluit af met een te bestemmen resultaat van -€ 7,0 miljoen. Het resultaat is als volgt over de twee taken van het waterschap verdeeld.

Bedragen x €1 miljoen

Watersysteembeheer

Zuiveringsbeheer

Totaal

Te bestemmen resultaat

-7,8

0,8

-7,0

Vrijval bestemmingsreserves

0,2

0,4

0,6

Dotatie bestemmingsreserves

-0,2

0,0

-0,2

Ten laste/ gunste van egalisatiereserve

-7,8

1,2

-6,7

Watersysteembeheer
We stellen voor om:
€ 200.000   toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet;
€ 158.000   vrij te laten vallen met betrekking tot bodemsanering Dokkumer Ee.

Omgevingswet (€ 0,2 miljoen)
In 2018 hebben we minder capaciteit hoeven inzetten op de aanpassing van de datastructuur en de actualisatie van de continulegger. IPO, VNG en de Unie van Waterschappen hebben aan de verantwoordelijke ministers gemeld dat het uitvoeringsprogramma Omgevingswet vertraging heeft opgelopen. Dat komt door de overdracht van het dossier Omgevingswet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook de hulpmiddelen van de Unie van Waterschappen/Trowa zijn later gereed dan gepland. Deze komen nu in de zomer van 2019. Bij Wetterskip Fryslân schuift de implementatie daardoor ook op. We stellen voor om het niet bestede budget van € 0,2 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

Waterbodemsanering Dokkumer Ee (€ 0,2 miljoen)
De waterbodemsanering van de Dokkumer Ee in Leeuwarden is zonder meerkosten afgerond, de bestemmingsreserve kan hierdoor vrijvallen.

We stellen voor om een bedrag van € 7,8 miljoen te onttrekken uit de reserve voor tariefegalisatie Watersysteembeheer.

Zuiveringsbeheer
We stellen voor om van het nog te bestemmen resultaat van de taak zuiveringsbeheer een bedrag van:
€ 400.000   aanvankelijk bestemd voor de sanering rwzi Wijnjewoude vrij te laten vallen.

rwzi Wijnjewoude (€ 0,4 miljoen)
In januari 2019 is de rwzi Wijnjewoude verkocht waardoor een deel van de gevormde bestemmingsreserve voor de amovering van de rwzi vrijvalt.

We stellen voor om van het nog te bestemmen resultaat van de taak zuiveringsbeheer een bedrag van € 1,2 miljoen toe te voegen aan de reserve voor tariefegalisatie zuiveringsbeheer.

ga terug