Jaarrapportage 2018

Waterschapsbelastingen

De gehanteerde belastingtarieven voor begrotingsjaar 2018 komen overeen met de in het algemeen bestuur van 14 november 2017 vastgestelde tarieven.

De netto belastingopbrengsten zijn € 1,5 miljoen lager dan begroot.

(bedragen x € 1 miljoen)

Gewijzigde begroting 2018

Realisatie

Verschil resultaat met gew. begroting

Watersysteembeheer

86,1

84,8

-1,3

Zuiveringsbeheer

49,0

48,8

-0,2

135,1

133,6

-1,5

Watersysteembeheer

De totale netto belastingopbrengsten van de watersysteemheffing zijn € 1,3 miljoen lager dan de gewijzigde begroting. Dit is met name het gevolg van:

Natuur
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over het aanslaan van Rijkswateren. Wetterskip Fryslân is hierbij in het ongelijk gesteld. Dit betekent dat wij de betreffende bedragen voor de jaren 2014 t/m 2018 aan zowel Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer (in lijn met de ingediende bezwaren) hebben terugbetaald. Daarnaast zijn de aanslagen 2018 aan hen niet opgelegd (totaal € 1,3 miljoen). In de begroting 2019 hebben we het aantal eenheden voor het berekenen van het tarief aangepast. Dit in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad.

Zuiveringsbeheer

De totale netto belastingopbrengsten van de zuiveringsheffing is € 0,2 miljoen lager dan de gewijzigde begroting. Dit is het gevolg van:

Zuiveringsheffing bedrijven
Diverse zorginstellingen hebben met succes bezwaar gemaakt tegen de waterklasse waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn van mening dat zij ingedeeld moeten zijn in waterklasse 7 en niet in waterklasse 8. In 2018 is uitspraak gedaan in een gerechtelijke (beroeps)procedure bij het belastingkantoor BGHU Utrecht. Hierin staat dat we de betreffende zorginstellingen inderdaad moeten indelen in klasse 7. Deze uitspraak betekent ongeveer € 0,3 miljoen lagere opbrengsten. Daarvan heeft € 0,1 miljoen betrekking op 2018 en € 0,2 miljoen op voorgaande jaren. In de begroting 2019 hebben we het aantal eenheden voor het berekenen van het tarief aangepast. Dit in lijn met de uitspraak in de gerechtelijke (beroeps)procedure. De kwijtschelding in 2018 was € 0,1 miljoen lager dan het begrote bedrag.

ga terug