Jaarrapportage 2018

Exploitatierekening naar kostendragers

Watersysteembeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving

Begroting
2018

Gewijzigde begroting
2018

Jaar- rekening
2018

Verschil Gewijzigde begroting -/-jaarrekening

Lasten:

Netto lasten

-87,3

-88,1

-90,2

-2,0

Onvoorzien

-0,1

-0,1

0,0

0,1

Kwijtschelding/oninbaar

-1,0

-1,0

-1,0

0,0

Dividenden en overige algemene opbrengsten

-1,9

-1,9

-3,5

-1,6

Subtotaal lasten

-90,3

-91,1

-94,7

-3,5

Belastingen

87,1

87,1

85,8

-1,4

Resultaat voor bestemming

-3,2

-4,0

-8,9

-4,9

Mutaties bestemmingsreserve

0,3

0,3

1,1

0,8

Nog te bestemmen resultaat watersysteembeheer

-2,9

-3,7

-7,8

-4,1

Zuiveringsbeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving

Begroting
2018

Gewijzigde begroting
2018

Jaarrekening
2018

Verschil Gewijzigde begroting -/-jaarrekening

Lasten:

Netto lasten

-40,2

-40,2

-40,0

0,2

Onvoorzien

-0,1

-0,1

0,0

0,1

Kwijtschelding/oninbaar

-2,9

-2,9

-2,8

0,0

Dividenden en overige algemene opbrengsten

-7,6

-7,6

-8,5

-0,9

Subtotaal lasten

-50,7

-50,7

-51,3

-0,6

Belastingen

52,0

51,9

51,6

-0,3

Resultaat voor bestemming

1,3

1,2

0,3

-0,9

Mutaties bestemmingsreserve

0,0

0,0

0,4

0,4

Nog te bestemmen resultaat zuiveringsbeheer

1,3

1,2

0,7

-0,5

Totaal

(bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving

Begroting
2018

Gewijzigde begroting
2018

Jaarrekening
2018

Verschil Gewijzigde begroting -/-jaarrekening

Bruto resultaat

-1,9

-2,8

-8,5

5,7

Mutaties bestemmingsreserves

0,3

0,3

1,5

-1,2

Totaal nog te bestemmen resultaat

-1,6

-2,5

-7,0

4,5

ga terug