Jaarrapportage 2018

Financiering

Voor het financieren van de uitgaven hebben we interne en externe financieringsmiddelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de lopende inkomsten, voornamelijk belastingopbrengsten. Onder de externe financiering vallen de korte en de langlopende leningen. Diverse aspecten spelen hierbij een rol. Hierna komen de volgende aspecten aan de orde:
•   Treasury
•   Staat van herkomst en besteding van middelen
•   Kasstroomoverzicht
•   Opbouw en verloop langlopende schuld
•   Opbouw en verloop korte schuld
•   Rente
•   Renterisico

ga terug