Jaarrapportage 2018

Sisa verantwoording

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is het principe van Single information Single audit (SiSa) van toepassing. Hierdoor hoeven gemeenten, provincies, een enkel waterschap en gemeenschappelijke regelingen voortaan minder informatie te verstrekken aan het Rijk over de besteding van specifieke uitkeringen. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via SiSa (art. 17a, eerste lid Financiële-verhoudingswet). De informatie hiervoor wordt in een vast format opgenomen in de jaarrekening.

In onderstaande schema is de verantwoordingsmatrix SiSa weergegeven.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019

FRL

FRL7C

Wetterskip Fryslân

Hieronder per regel één beschikkings- nummer en in de kolommen ernaast de verantwoor- dinginformatie

Welke regeling betreft het

Totale besteding in jaar T

Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding

Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T

Toelichting

SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Fryslan

De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoord- ingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoord- ingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: FRL7C / 01

Indicatornummer: FRL7C / 02

Indicatornummer: FRL7C / 03

Indicatornummer: FRL7C / 04

Indicatornummer: FRL7C / 05

Indicatornummer: FRL7C / 06

1

PF-2018/178411

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 34.000

€ 0

€ 34.000

Kopie beschikkingsnummer

De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Eindverant- woording Ja/Nee

Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen

Als de correctie een vermeer- dering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van alleen provinciale middelen

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: FRL7C / 07

Indicatornummer: FRL7C / 08

Indicatornummer: FRL7C / 09

Indicatornummer: FRL7C /10

Indicatornummer: FRL7C / 11

1

PF-2018/178411

€ 34.000

€ 0

€ 34.000

Nee

ga terug