Jaarrapportage 2018

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Het doel van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de WNT) is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In deze wet is bepaald dat inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar worden gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld. Het wettelijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen (met dienstbetrekking) in 2018 is € 189.000. Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening. Voor waterschappen is de functie van secretaris directeur aangewezen als topfunctionaris in de zin van de WNT. Ook is bepaald dat van de topfunctionarissen de bezoldiging openbaar moet zijn ongeacht of de bezoldiging onder de WNT-norm uitkomt.

In onderstaande tabel is de WNT-verantwoording opgenomen.

Bedragen x € 1

Gegevens 2018

O. Bijlsma

Functiegegevens

Secretaris directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1

(fictieve) dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 159.128

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.836

Subtotaal

€ 177.964

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging 2018

€ 177.964

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01-31/12

Deeltijdfactor 2017 in fte

1

(fictieve) dienstbetrekking?

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 149.065

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.616

Subtotaal

€ 166.681

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 181.000

Totale bezoldiging 2017

€ 166.681

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug