Jaarrapportage 2018

Realisatie van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten

bedragen x 1 miljoen

Kostensoortgroepen

Kostensoorten

Jaarrekening 2018

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Jaarrekening 2017

1 Rente en afschrijvingen

1.1 Externe rentelasten

12,3

12,8

12,8

12,1

1.2 Interne rentelasten

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3 Afschrijvingen van activa

36,0

36,0

36,0

33,4

1.4 Afschrijvingen van boekverliezen

0,0

0,0

0,0

0,1

2 Personeelslasten

2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders

32,9

35,8

35,8

31,4

2.2 Sociale lasten

6,8

6,7

6,7

6,2

2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuurders

1,9

2,0

2,0

1,7

2.4 Overige personeelslasten

1,6

1,5

1,5

1,2

2.5 Personeel van derden

5,7

1,1

1,1

3,4

2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders

0,0

0,0

0,0

0,0

3 Goederen en diensten van derden

3.1 Duurzame gebruiksgoederen

0,4

0,4

0,4

0,4

3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen

2,8

2,9

2,9

2,8

3.3 Energie

6,2

6,8

6,8

6,6

3.4 Huren en rechten

1,8

2,2

2,2

2,0

3.5 Leasebetalingen operational lease

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6 Pachten en erfpachten

0,0

0,0

0,0

0,0

3.7 Verzekeringen

0,3

0,3

0,3

0,2

3.8 Belastingen

0,1

0,2

0,2

0,1

3.9 Onderhoud door derden

18,1

18,2

18,7

15,9

3.10 Overige diensten door derden

16,9

13,2

13,3

19,2

4 Bijdragen aan derden

4.1 Bijdragen aan bedrijven

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2 Bijdragen aan het Rijk

2,2

0,9

0,9

1,8

4.3 Bijdragen aan openbare lichamen

8,9

12,6

12,6

8,7

4.4 Bijdragen aan overigen

1,1

0,5

0,6

1,4

5 Toevoegingen voorzieningen-onvoorzien

5.1 Toevoegingen aan voorzieningen

0,8

0,3

0,3

1,1

5.2 Onvoorzien

0,0

0,2

0,2

0,0

156,9

154,6

155,4

149,6

Opbrengstsoortgroepen

Opbrengstsoorten

Jaarrekening 2018

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Jaarrekening 2017

1 Financiële baten

1.1 Externe rentebaten

0,1

0,0

0,0

0,1

1.2 Interne rentebaten

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3 Dividenden en bonusuitkeringen

0,0

0,0

0,0

0,0

2 Personeelsbaten

2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten

0,1

0,0

0,0

0,1

2.2 Uitlening van personeel

0,8

0,3

0,3

0,6

3 Goederen en diensten aan derden

3.1 Verkoop van grond

0,4

0,0

0,0

0,3

3.2 Verkoop van duurzame goederen

0,0

0,0

0,0

0,1

3.3 Verkoop van overige goederen

0,1

0,0

0,0

0,1

3.4 Opbrengst uit grond en water

0,4

0,3

0,3

0,4

3.5 Huuropbrengst uit overige eigendommen

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6 Diensten voor derden

1,6

1,2

1,2

3,8

4 Bijdragen van derden

4.1 Bijdragen van Europese Unie

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2 Bijdragen van het Rijk

0,1

0,1

0,1

1,1

4.3 Bijdragen van provincies

0,3

0,0

0,0

0,1

4.4 Bijdragen van overige openbare lichamen

0,2

4,7

4,7

0,1

4.5 Bijdragen van overigen

0,3

0,2

0,2

0,5

5 Waterschapsbelastingen

5.1 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd

41,3

41,4

41,4

41,1

5.2 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen

23,9

23,9

23,9

23,5

5.3 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd

18,7

18,8

18,8

18,4

5.4 Opbrengst watersysteemheffing natuur

0,0

1,3

1,3

1,3

5.5 Opbrengst verontreinigingsheffing

1,8

1,8

1,8

1,7

5.6 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven

15,4

16,8

16,8

16,7

5.7 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens

36,2

35,1

35,1

36,2

5.8 Kwijtschelding/oninbaar

-3,8

-3,9

-3,9

-4,1

6 Interne verrekeningen

6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen

0,0

0,0

0,0

0,3

6.2 Geactiveerde lasten

10,3

10,5

10,5

8,5

148,4

152,6

152,6

150,7

Jaarresultaat

-8,5

-1,9

-2,8

1,1

ga terug