Jaarrapportage 2018

Balans Wetterskip Fryslân

bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2018

2017

Vaste activa

486.073

493.371

Immateriële vaste activa

26.073

24.885

Materiële vaste activa

459.487

467.974

Financiële vaste activa

512

512

Vlottende activa

89.467

30.690

Voorraden

601

623

Kortlopende vorderingen

71.554

28.223

Overlopende activa

17.307

1.829

Liquide middelen

5

16

TOTALEN

575.539

524.062

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

32.767

41.269

Algemene reserves

5.000

5.000

Egalisatiereserves

27.948

26.461

Bestemmingsreserves

6.860

5.147

Nog te bestemmen resultaat

-7.041

4.661

Voorzieningen

7.627

8.140

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

428.419

425.012

Kortlopende schulden

106.726

49.642

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

93.970

30.854

Overlopende passiva

12.756

18.788

TOTALEN

575.539

524.062

ga terug