Jaarrapportage 2018

In één oogopslag

Exploitatieresultaat

Bedragen x 1.000

2019

Inkomsten

Watersysteembeheer

84,8

Zuiveringsbeheer

48,8

Subtotaal inkomsten

133,6

Uitgaven

Waterveiligheid

-25,7

Voldoende water

-50,9

Schoon water

-43,4

Organisatie

-22,1

Subtotaal uitgaven

-142,1

Exploitatieresultaat

-8,5

Onttrekking bestemmingsreserve

1,5

Te bestemmen resultaat

-7,0

Besluitvorming AB bestemmingsreserves (dotatie/ vrijval zie jaarrekening/ Bestemming van het resultaat)

0,4

Ten laste/ ten gunste van egalisatiereserve

-6,7

Eigen vermogen watersysteembeheer

Bedragen x 1.000

1-1-2018

Resultaat

31-12-2018

Algemene reserve

3,0

3,0

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

22,9

-7,8

15,1

Overige bestemmingsreserves

6,5

-1,0

5,5

Eigen vermogen

32,4

-8,9

23,6

Eigen vermogen zuiveringsbeheer

Bedragen x 1.000

1-1-2018

Resultaat

31-12-2018

Algemene reserve

2,0

2,0

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

5,0

1,0

6,0

Overige bestemmingsreserves

1,8

-0,6

1,2

Eigen vermogen

8,8

0,4

9,2

ga terug