Jaarrapportage 2018

Programma voldoende water

Met het programma Voldoende water zorgt Wetterskip Fryslân dat het watersysteem in goede staat is om de verschillende functies landbouw, bebouwing, natuur, scheepvaart en recreatie mogelijk te maken. Een belangrijke taak is het dagelijkse beheer van het waterpeil in de deelsystemen en de Friese boezem. Bovendien beheren en onderhouden we vele kunstwerken en kilometers watergangen. De uitvoering van dit programma raakt heel direct de belangen van stakeholders. Door met hen samen te werken en hen de ruimte te bieden om mee te praten en te doen, werken we aan draagvlak voor ons beleid.

Lasten

Begroot € 48.660.137
Realisatie € 50.928.446
Verschil € -2.239.789
ga terug