Jaarrapportage 2018

Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

Bestemmingsreserves

In 2018 is er € 1,46 miljoen aan de overige bestemmingsreserves onttrokken. Hieronder zijn de bestemmingsreserves nader toegelicht.

Overige bestemmingsreserves

Balans per
31-12-2017

Toevoeging/
vrijval 2018

Onttrekking
2018

Balans per
31-12-2018

Opwaarderen serviceniveau gegevensbeheer

66

66

Beheer en onderhoud Schiermonnikoog

93

93

0

Organisatieontwikkeling

400

400

Baggeren Horsa

65

-65

0

Renovatie sluizen Lauwersoog

2.080

200

1.880

Generatiebeleid

82

300

382

Innovatie

300

97

134

263

HWBP

885

885

Veiligheidstoetsing RWK

230

11

219

Veiligheidstoetsing PK

200

135

216

119

Overdracht/ onderhoud Noorderpier

709

709

Overdracht/ onderhoud vaarwegbeheer

240

124

364

Onderhoud gemalen

40

40

0

Waterbodemsanering Dokkumer Ee

158

158

Implementatie omgevingswet

182

182

Culturele hoofdstad

67

67

0

Noordelijk Belastingkantoor

700

700

0

Werkplaats Holstmeerweg

333

333

Saneren Schipsloot

300

300

Sanering/sloop RWZI Wijnjewoude

600

600

Subtotaal overige bestemmingsreserves

5.147

3.173

1.461

6.859

Opwaarderen serviceniveau gegevensbeheer
Wetterskip Fryslân is bezig met het optimaliseren van het gegevensbeheer van het waterschap. Bij de vaststelling van de jaarrapportage 2008 is besloten € 1,0 miljoen te bestemmen voor de dekking van deze extra kosten.

Beheer en onderhoud Schiermonnikoog
In 2008 heeft Wetterskip Fryslân het beheer en onderhoud van de primaire kering op Schiermonnikoog overgenomen van Rijkswaterstaat. In 2008 ontving het waterschap voor de overname en uitbreiding van taken een afkoopsom van € 0,93 miljoen.
Besloten is om dit bedrag in een periode van tien jaar vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat. In 2018 valt voor de laatste keer een bedrag van € 0,09 miljoen vrij.

Doorontwikkeling organisatie
Door efficiënter te gaan werken, hoopt de organisatie de komende jaren bruto € 5 miljoen te bezuinigen. Om deze besparingen te kunnen realiseren, maken we als organisatie frictiekosten. De netto besparing loopt daardoor op tot € 4 miljoen netto. Deze frictiekosten maken we gedurende de hele looptijd van de bezuinigingsoperatie. In 2017 zijn de totale bezuinigingen € 0,4 miljoen hoger dan de netto ingeboekte bezuiniging. De verwachting is dat de implementatiekosten zich de komende jaren zullen voordoen.

Baggeren Horsa
Bij de bestemming van het resultaat over 2013 besloot Wetterskip Fryslân een bedrag van € 0,1 miljoen te bestemmen voor de geplande baggerwerkzaamheden bij de rioolwaterzuivering Workum. Dit betreft een bijdrage in het werk dat door de gemeente Súdwest-Fryslân is uitgevoerd.
Bij de resultaatbepaling jaarrapportage 2017 is besloten het restant van de bestemmingsreserve vrij te laten vallen.

Renovatie sluizen Lauwersoog
De sluizen van Lauwersoog zijn eigendom van waterschap Noorderzijlvest. Volgens afspraak dragen wij een deel van de onderhoudskosten. Onder projectleiding van waterschap Noorderzijlvest wordt gewerkt aan de renovatie van de twaalf sluiskokers van de Cleveringsluizen op Lauwersoog. Bij de vaststelling van de jaarrapportages 2010 en 2014 is totaal een bedrag van € 2,8 miljoen gereserveerd voor de renovatie van de sluizen op Lauwersoog. In 2018 is € 0,2 miljoen ten laste van de reserve gebracht. In de periode tot en met 2020 gebruiken we het restant (€ 1,88 miljoen) om de bijdrage van Wetterskip Fryslân aan waterschap Noorderzijlvest te financieren.

Generatiebeleid
De komende jaren neemt een flink aantal medewerkers deel aan het Generatiepact en gaat minder werken. Daarnaast gaat ook een flink aantal oudere medewerkers volledig met pensioen. Het is van belang dat we het moment van uitstroom van de medewerkers van 60 jaar en ouder niet afwachten, maar dat we nu al sturen op de instroom van jonge medewerkers. De samenwerking tussen oudere medewerkers en de jonge instromers op basis van een meester-gezel relatie bevordert de continuïteit van de bedrijfsvoering en maakt een geleidelijke overdracht van kennis mogelijk. Voor de herbezetting is in de eerste jaren een frictiebudget noodzakelijk om de kosten in de komende jaren te egaliseren. Vooraf is niet precies bekend wanneer deze kosten zullen komen. Deze kosten verdienen we na verloop van tijd ruimschoots terug door lagere personeelskosten. In 2017 is door het managen van de personele lasten geld overgebleven dat per 1 januari 2018, conform de bestemming van het resultaat 2017, is toegevoegd aan de bestemmingsreserve generatiebeleid.

Innovatie
In voorgaande jaren startte Wetterskip Fryslân diverse projecten die onderdeel zijn van het innovatieprogramma. Deze projecten hebben vaak een looptijd van verschillende jaren. Het benodigde budget voor lopende projecten is bij de jaarrekeningen gereserveerd voor de dekking van de uitgaven in toekomstige jaren. In 2018 is voor een bedrag van € 0,13 miljoen gebruik gemaakt van deze bestemmingsreserve (taak watersysteembeheer).

HWBP, Hoogwaterbeschermingsprogramma
Bij de jaarrekening 2013 is besloten om een bedrag van € 1,4 miljoen te bestemmen voor de dekking van de voorfinanciering van toekomstige projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Veiligheidstoetsing RWK
In het verleden zijn diverse bedragen gereserveerd voor het uitvoeren van de veiligheidstoetsing van de regionale waterkeringen. In 2018 is een bedrag van € 0,01 miljoen ten laste van de reserve gebracht.

Veiligheidstoetsing PK
In het verleden zijn diverse bedragen gereserveerd voor het uitvoeren van de veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen. In 2018 is een bedrag van € 0,22 miljoen ten laste van de reserve gebracht.

Overdracht/ onderhoud Noorderpier Harlingen
In december 2014 heeft de  gemeente Harlingen de Noorderpier en de Zuiderpier aan Wetterskip Fryslân overgedragen. Als afkoop voor het onderhoud voor de komende jaren hebben we een bijdrage van € 996.000 ontvangen. Bij de jaarrapportage 2014 is besloten dit bedrag te bestemmen om de toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan de pier te kunnen dekken.

Onderhoud / overdracht vaarwegen
Per 1 mei 2014 heeft Wetterskip Fryslân een deel van de vaarwegtaak overgenomen. Van gemeenten die nog achterstallig onderhoud moesten uitvoeren, zijn afkoopbedragen ontvangen. Bij de jaarrapportage 2014 is besloten om deze afkoopbedragen te bestemmen voor het achterstallig onderhoud dat we de komende jaren uitvoeren.

Onderhoud gemalen
In 2018 is de dakbedekking van het Hooglandgemaal in Stavoren vervangen. De kosten hiervan waren niet volledig in de begroting 2018 opgenomen. De extra kosten zijn ten laste gebracht van de reserve. Het saldo aan het eind van 2018 is daardoor nihil.

Waterbodemsanering Dokkumer Ee
De waterbodemsanering van de Dokkumer Ee in Leeuwarden is zonder meerkosten afgerond, de bestemmingsreserve kan hierdoor vrijvallen.

Implementatie omgevingswet
Met een bijdrage stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdige invoering van de Omgevingswet. Het voorschot is bedoeld om een deel van de implementatiekosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het digitaal zaakgericht werken te dekken.

Culturele hoofdstad
Het resterende budget voor LF2018 is bij de jaarrekening 2017 gereserveerd voor de kosten in 2018. De kosten voor onder andere De Stormruiter, Kruidenrijke Dijken en het Waterschapscafé zijn in 2018 ten laste van deze reserve gebracht. Het saldo was eind 2018 nihil.

Noordelijk Belastingkantoor
In 2018 is het Noordelijk Belastingkantoor van start gegaan. De kosten van de voorbereiding zijn in de begroting 2017 geraamd op € 1,1 miljoen. In 2017 bedroegen de kosten € 0,4 miljoen. Het restant ad € 0,7 miljoen is gereserveerd voor de uitgaven in 2018. De kosten die in 2018 in rekening zijn gebracht bij Wetterskip Fryslân zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. Het saldo aan het eind van 2018 is nihil.

Werkplaats Holstmeerweg
Bij de behandeling van de jaarrapportage 2017 is besloten een bedrag te bestemmen voor de sloop van de werkplaats aan de Holstmeerweg.

Saneren Schipsloot
De omvang van de sanering is groter dan geraamd. Daarom hebben we in overeenstemming met de provincie Fryslân de scope aangepast. Hierdoor is de start van de uitvoering vertraagd. De werkzaamheden voeren we later uit.

Sanering/sloop RWZI Wijnjewoude
In de begroting 2017 is rekening gehouden met de sanering/sloop van rwzi Wijnjewoude. Een externe partij wil de rwzi vanaf 2019 in zijn huidige staat overnemen. De verkoopovereenkomst past bij het scenario “Koers duurzaam hergebruik” zoals in het dagelijks bestuur d.d. 20 juni 2017 is besproken. Daarom hebben we de kosten voor sanering/sloop niet hoeven maken. Voordat de definitieve overdracht plaatsvindt, moet nog een aantal werkzaamheden op het terrein worden uitgevoerd. Daarvoor moet een deel van de bestemmingsreserve beschikbaar blijven. Als een eventuele terug levering niet binnen drie jaar gaat plaatsvinden zijn de kosten voor de amovering van de rwzi voor WEN. De kans op teruglevering wordt op basis van de plannen van WEN en de betrokkenheid van gemeente en provincie bij dit burgerinitiatief als zeer gering beschouwd.
Indien de teruglevering zich voordoet kan het waterschap de rwzi in de vrije verkoop zetten. Gezien de belangstelling van verschillende partijen voor het perceel verwachten we ook werkelijk tegen een marktconforme prijs te kunnen verkopen en komen de kosten van amovering niet voor rekening van Wetterskip Fryslân. Daarom stellen wij voor bij de behandeling van de jaarrapportage 2018 € 0,4 miljoen van de bestemmingsreserve vrij te laten vallen.

ga terug