Jaarrapportage 2018

Bijlage 2: Investeringen

In onderstaande tabellen zijn de afgeronde projecten per programma weergegeven. De afwijkingen tussen het netto beschikbaar krediet en de werkelijke realisatie worden daar verklaard. De afgeronde projecten met een over- of onderschrijding van meer dan € 100.000 op het krediet worden aansluitend aan de tabel per programma toegelicht. In de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Wetterskip Fryslân is vastgesteld dat een investeringskrediet voor een project met 5% tot een maximum van € 0,1 miljoen mag worden overschreden.

Project

Moment van activeren

Krediet

Werkelijke netto uitgaven

Netto verschil

Bruto

Netto

in €

in %

Waterveiligheid

91.139.000

12.444.000

12.215.898

-228.102

-1,8%

Subtotaal primaire keringen

84.414.000

7.114.000

7.117.670

3.670

0,1%

HWBP - Dijkversterking Ameland

1-1-2019

77.300.000

-

-

-

0,0%

Landelijke bijdrage HWBP 2018

1-1-2019

6.300.000

6.300.000

6.325.229

25.229

0,4%

Onderhoud primaire keringen 2018

1-1-2019

814.000

814.000

792.441

-21.559

-2,6%

Subtotaal verzamelkrediet oevers en kaden

6.725.000

5.330.000

5.098.228

-231.772

-4,3%

Kadeproject Sneek Zuid buitengebied 1

1-1-2019

4.525.000

3.360.000

3.649.815

289.815

8,6%

Burgumermar

1-1-2019

-

-

-417.669

-417.669

0,0%

Kadeherstel Zoute Poel Terherne

1-7-2018

330.000

330.000

278.035

-51.965

-15,7%

Inrichting Wolvega-Zuid

1-7-2018

1.245.000

1.015.000

937.609

-77.391

-7,6%

Westerkwartier

1-1-2019

625.000

625.000

650.438

25.438

4,1%

Kadeproject Sneek Zuid buitengebied I (€ 289.815 overschrijding)
Het project is ruimschoots binnen het oorspronkelijk verstrekt krediet gerealiseerd. Gedurende de uitvoering hebben er een tweetal aanpassingen van het krediet plaats gevonden. (AB 04-07-2017 - € 700.000 en AB 26-6-2018 - € 240.000.)
In de laatste fase van het project zijn enkele kosten hoger uitgevallen als ingeschat ten tijde van de laatste krediet aanpassing juni 2018. Daarnaast bedraagt de subsidie afrekening € 90.000 minder als vooraf begroot. Dit beide resulteert in een overschrijding van € 289.815 t.o.v. het aangepaste krediet van juni 2018.

Burgummermar (€ 417.669 ontvangen vergoeding)
In het project Burgummermar wat in het verleden is uitgevoerd is rekening gehouden met ophogingsmaatregelen in het kader van bodemdaling als gevolg van delfstofwinning. In 2018 is via de bodemdalingscommissie hiervoor een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding is in mindering gebracht op de nog resterende boekwaarde.

Kadeproject Inrichting Wolvega Zuid (€ 77.391 onderschrijding)
Voor dit project is meer subsidie ontvangen als eerder ingeschat. Dit resulteert in een onderschrijding van het krediet met € 77.391.

Project

Moment van activeren

Krediet

Werkelijke netto uitgaven

Netto verschil

Bruto

Netto

in €

in %

Voldoende water

25.358.940

11.786.840

11.942.540

155.700

1,3%

Subtotaal waterbeheersingswerken

5.889.440

4.778.440

4.357.777

-420.662

-8,8%

Ferwerderadiel uitvoeringsmaatregelen

1-1-2019

402.410

402.410

259.790

-142.619

-35,4%

WGP Ameland Algemeen

1-1-2019

570.506

570.506

595.506

25.000

4,4%

WGP Appelscha deelgebied Harken West

1-7-2018

1.450.000

725.000

733.909

8.909

1,2%

Knelpunt Alberts Mol's Menninge

1-1-2019

125.000

125.000

113.980

-11.020

-8,8%

Omlegging hoofdwatergang Kootstertille

1-1-2019

250.000

250.000

195.929

-54.071

-21,6%

KRW- Tsjukemar en Kufurd

1-1-2019

575.000

575.000

342.079

-232.921

-40,5%

GBO gemaal Nieuw Stroomland

1-1-2019

546.000

160.000

108.520

-51.480

-32,2%

Visverbinding Kleindiep

1-1-2019

115.000

115.000

103.174

-11.826

-10,3%

Lege Walden vervangen onderleiders

1-1-2019

1.400.000

1.400.000

1.460.095

60.095

4,3%

Leeuwarden West en Schilkampen

1-1-2019

115.524

115.524

115.524

-

0,0%

Herinrichten oever Grutte Gaastmer

1-1-2019

140.000

140.000

117.944

-22.056

-15,8%

Ijkenverlaat renovatie stuw

1-1-2019

200.000

200.000

211.326

11.326

5,7%

Subtotaal gemalen

19.469.500

7.008.400

7.584.763

576.363

8,2%

Vijfhuizen

1-1-2019

15.129.000

2.667.900

2.916.026

248.126

9,3%

Nieuwb. Gem. 2012/2013 Slingerak

1-1-2019

1.550.000

1.550.000

1.706.815

156.815

10,1%

Gemaal Fokkemaoord

1-7-2018

52.500

52.500

51.655

-845

-1,6%

Minigemalen 2016

1-1-2019

543.000

543.000

616.131

73.131

13,5%

Revisie gemalen 2016

1-1-2019

2.195.000

2.195.000

2.294.135

99.135

4,5%

Ferwerderadiel uitvoeringsmaatregelen (€ 142.619 onderschrijding)
Er is in de laatste fase van de uitvoering van het project met een verhoogde risicoreservering rekening gehouden vanwege de uitloop van het project door de langere projectplanprocedure en het natte najaar van 2017 resp. de korte winter van 2018, waardoor het project later is opgeleverd. Ook is er een reservering aangehouden vanwege een aantal wijzigingen in het waterlopenbestek. Na de ontstane vertraging kon het project in 2018 snel worden afgerond. Bij de uitvoering zijn verder geen bijzonderheden en onvolkomenheden meer opgetreden. Dit verklaart de positieve afwijking.

KRW Tsjukemar-Kufurd (€ 232.921 onderschrijding)
De provincie heeft tijdens de uitvoering van het project besloten om het waterschap een veel lagere bijdrage in de kosten te vragen dan vooraf was afgesproken. Dit leidt tot een onderschrijding van de projectkosten.

Gemaal Vijfhuizen (€ 248.126 overschrijding)
De POP2 subsidie is € 79.000 lager uitgevallen door een korting op de inhuur van een toezichthouder. Dit contract is tijdens het project overgenomen van de Provincie Fryslân en had (achteraf gezien) Europees moeten worden aanbesteed. Kosten die samenhangen met de rechtszaak (o.a. doorwerken in broedseizoen, leggen kokosmatten op kades buitendijks, extra inzet t.b.v. voorbereiding rechtszaak) hebben samen € 90.000 gekost. Kosten t.b.v. het verleggen van gasleidingen van € 92.000 komt ten laste van het project door het ontbreken van een verleggingsregeling van gemeente Ferwerderadiel met Stedin.

Nieuwbouw gemaal Slingerak (€ 156.815 overschrijding)
Bij dit project is veel discussie met de aannemer geweest over meerwerk en stagnatiekosten. Daarnaast was er schade aan een woning. Dit heeft tot extra kosten en een overschrijding van het projectkrediet geleid.

Minigemalen (€ 73.131 overschrijding)
Het laat leveren van de elektrische aansluiting van het gemaal door Liander heeft geleid tot 12 maanden vertraging van het werk. Deze vertraging heeft geleid tot hogere kosten voor de bouwrente en hogere kosten voor de begeleiding van het werk.  

Project

Moment van activeren

Krediet

Werkelijke netto uitgaven

Netto verschil

Bruto

Netto

in €

in %

Schoon water

10.435.199

10.435.199

9.913.314

-521.885

-5,0%

Persl. Makkum-Bolsward

1-01-19

3.100.000

3.100.000

2.956.904

-143.096

-4,6%

Waterslagvoorziening rioolgemalen

1-01-19

2.800.000

2.800.000

2.730.633

-69.367

-2,5%

Persl. De Blesse-Wolvega

1-01-19

190.000

190.000

163.414

-26.586

-14,0%

Bijdrage riolering "Kletsterlaan" Smallingerland

1-01-19

215.000

215.000

223.437

8.437

3,9%

RWZI Wolvega aanpassing

1-01-19

1.082.143

1.082.143

877.190

-204.954

-18,9%

RWZI Drachten

1-01-19

231.831

231.831

127.356

-104.475

-45,1%

Groot ond. RWZI + KAM maatr. 2015

1-7-2018

514.721

514.721

503.544

-11.177

-2,2%

Chloride tanken vervangen incl. twee lavatorens

1-01-19

2.300.000

2.300.000

2.329.333

29.333

1,3%

GO 2017: WKK RWZI Franeker

1-01-19

1.504

1.504

1.504

0

0,0%

Persleiding Makkum-Bolsward(€ 143.096 onderschrijding)
De totale projectkosten zijn lager dan geraamd. Reden hiervoor is dat gedurende het project door de gemeente besloten is om het gemeentelijk rioleringsgemaal in de kern van Exmorra te verplaatsen naar de zuidkant van het dorp. De vervanging van een persleidingdeel in Exmorra is daardoor uit het oorspronkelijke plan gehaald. Daarnaast was het niet meer nodig alle andere betrokken rioleringsgemalen aan te passen.

RWZI Wolvega (€ 204.954 onderschrijding)
De onderschrijding is veroorzaakt door verschillende factoren, namelijk een meevallende aanbesteding, meevallende uitvoering en als belangrijkste factor het beplantingsplan. Door de bijdrage die WF levert in de energietransitie is besloten om op deze locatie zonnepanelen te plaatsen. Het oorspronkelijke beplantingsplan is daardoor in sterk uitgedunde vorm uitgevoerd wat een lagere uitnutting van ongeveer € 0,1 miljoen tot gevolg heeft gehad.

RWZI Drachten (€ 104.475 onderschrijding)
Voor de afronding van het project was nog een risicoreservering blijven staan. Nadat de opdrachtnemer volledig gereed was met het werk en de financiële eindafrekening was voltooid bleek er geen gebruik te hoeven worden gemaakt van deze reservering. Het project is afgerond en wordt geactiveerd.

Project

Moment van activeren

Krediet

Werkelijke netto uitgaven

Netto verschil

Bruto

Netto

in €

in %

Organisatie

1.832.431

1.832.431

1.730.121

-102.310

-5,6%

Werkmaterieel CTO 2017

1-01-19

37.497

37.497

37.497

-

0,0%

Vervanging landmeetapparatuur 2018

1-01-19

28.000

28.000

28.955

955

3,4%

Werkmaterieel CTO 2018

1-01-19

100.975

100.975

100.975

-

0,0%

Vervangingsinvestering Laboratorium 2016

1-01-19

65.959

65.959

64.062

-1.897

-2,9%

BWPK 3e tranche

1-01-19

950.000

950.000

658.315

-291.685

-30,7%

Crisismanagement Aanschaf Software 3Di

1-01-19

250.000

250.000

235.560

-14.440

-5,8%

Verv.Softw.2017 Sharepoint

1-01-19

100.000

100.000

99.987

-13

0,0%

Software Boezembeheer

1-01-19

300.000

300.000

504.770

204.770

68,3%

Procesimplementatie BWPK (€ 291.685 onderschrijding)
Voor de implementatie van het BWPK (beheer watersystemen en primaire kering) proces moest er een ICT applicatie worden gebouwd en de systemen op elkaar worden aangesloten. Voor de goede werking van het BWPK-proces is daarnaast een opdracht verstrekt t.b.v. de datamigratie van WEBSCADA. De kosten van deze datamigratie zijn geen onderdeel van het project geworden, maar zijn gerealiseerd vanuit de exploitatie, dit is de reden van de onderschrijding.

GIS software Boezembeheer (€ 204.770 overschrijding)
Voor het peilbeheer van de boezem wordt gebruikt gemaakt van een Beslissings Ondersteunend Systeem. Op basis van de verwachte neerslag en afvoermogelijkheden wordt de optimale inzet van onze kunstwerken bepaald om de boezem op het streefpeil te houden.
Naast de ondersteuning die FEWS biedt aan onze boezembeheerders, levert het systeem nu ook informatie over de watersystemen in de polders. Het goed inrichten voor de rayonbeheerders heeft veel extra tijd gekost. Denk hierbij aan neerslag, lokale boezemwaterstanden en neerslagtekorten per rayon of watersysteem (zowel actueel als verwacht). Het FEWS biedt de peilbeheerders voor nu en in de toekomst een professionele ondersteuning bij de uitvoering van hun taken. Alle rayonbeheerders hebben deze informatie in de loop van 2019 mobiel beschikbaar op hun iPad. Het beschikbaar maken van het systeem voor het rayonbeheer is de reden van de overschrijding.

ga terug