Jaarrapportage 2018

Exploitatierekening naar kosten en opbrengstsoorten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving van de kostensoorten

Rekening 2018

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Rekening 2017

Rente

12.315

12.800

12.800

12.099

Afschrijvingen

36.068

36.028

36.028

33.474

Personeelslasten

48.851

47.111

47.111

43.941

Onderhoud door derden

18.135

18.202

18.702

15.878

Goederen en diensten derden

28.504

25.921

26.086

31.332

Bijdragen aan derden

12.216

14.045

14.195

11.798

Dotatie voorzieningen

778

300

300

1.072

Onvoorzien

0

150

150

0

156.867

154.557

155.372

149.594

Voordelig resultaat

0

0

1.063

156.867

154.557

155.372

150.657

Bedragen x € 1.000

Omschrijving van de opbrengstsoorten

Rekening 2018

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Rekening 2017

Financiële baten

150

0

0

68

Personeelsbaten

907

334

334

732

Goederen en diensten aan derden

2.540

1.551

1.551

4.640

Bijdragen van derden

870

5.038

5.038

1.727

Waterschapsbelastingen

137.379

139.078

139.078

138.871

Kwijtschelding en oninbaarverklaring

-3.790

-3.940

-3.940

-4.113

Geactiveerde lasten

10.310

10.550

10.550

8.466

Onttrekking aan voorzieningen

0

0

0

266

148.365

152.611

152.611

150.657

Nadelig resultaat

8.502

1.946

2.761

0

156.867

154.557

155.372

150.657

ga terug