Jaarrapportage 2018

Verbonden partijen

Fries Bestuursakkoord Waterketen

Op 19 februari 2010 is het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) ondertekend door alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens en de Provincie Fryslân. De ambitie van dit akkoord is een beter beheer van de waterketen door het verhogen van doelmatigheid, duurzaamheid en het organiseren van betrokkenheid bij burgers. Een stuurgroep zorgt voor de benodigde overstijgende bestuurskracht. De stuurgroep stelt het jaarlijkse uitvoeringsplan vast. Daarbij zoekt zij afstemming met andere wateronderwerpen.