Jaarrapportage 2018

Programma voldoende water

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Realisatie

Verschil

A

B

C

B-C

Voldoende water

48

48,7

50,9

-2,2

Onttrekking Bestemmingsreserve

0

0

48

48,7

50,9

-2,2

Op 10 juli 2018 heeft het algemeen bestuur de netto lasten uit de oorspronkelijke begroting 2018 gewijzigd. De netto lasten zijn daarmee € 2,2 miljoen (4,5%) hoger dan in deze gewijzigde begroting. Hieronder lichten we de grootste afwijkingen toe. Ook geven we aan of het verschil al eerder aan het algemeen bestuur is gemeld en zo ja, in welke voortgangsrapportage.

Exploitatie

Investeringsuitgaven