Jaarrapportage 2018

Programma waterveiligheid

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2018

Gewijzigde begroting 2018

Realisatie

Verschil

A

B

C

B-C

Waterveiligheid

26,4

26,4

25,7

0,8

Onttrekking Bestemmingsreserve

0,2

0,2

26,4

26,4

25,5

1,0

De netto lasten zijn € 0,8 miljoen lager dan in de (gewijzigde) begroting. We brengen € 0,2 miljoen ten laste van de bestemmingsreserve voor de extra inzet bij de uitvoering van de veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen. Het te verklaren verschil bedraagt hierdoor € 1,0 miljoen. Hieronder lichten we de grootste afwijkingen toe. Ook geven we aan of het verschil al eerder aan het algemeen bestuur is gemeld en zo ja, in welke voortgangsrapportage.

Exploitatie

Investeringsuitgaven